Drukuj

Art. 80 O wojewodzie i administracji rządowej w województwie


O wojewodzie i administracji rządowej w województwie
Artykuł 80.

1. Zachowują moc porozumienia wojewody z zarządem jednostki samorządu terytorialnego, właściwym organem innego samorządu lub kierownikiem państwowej osoby prawnej albo innej państwowej jednostki organizacyjnej na obszarze województwa, dotyczące powierzenia, na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 82, prowadzenia, w imieniu wojewody, niektórych spraw z zakresu jego właściwości.

2. Do porozumień, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Artykuł 1 ...78 79 80 81 82 83

Przejdź do artykułu