Drukuj

Art. 5a Prawo o aktach stanu cywilnego


Prawo o aktach stanu cywilnego
Artykuł 5a.

 1. Dane z rejestru stanu cywilnego minister właściwy do spraw informatyzacji udostępnia:

1) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

2) Agencji Wywiadu,

3) Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu,

4) Służbie Kontrwywiadu Wojskowego,

5) Służbie Wywiadu Wojskowego

- wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań.
 
2. Dane z rejestru stanu cywilnego udostępnia się za pomocą urządzeń teletransmisji danych, po złożeniu do ministra właściwego do spraw informatyzacji jednorazowego wniosku i wyrażeniu przez niego zgody, podmiotom, o których mowa w ust. 1, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

1) posiadają urządzenia lub systemy teleinformatyczne przeznaczone do komunikowania się pomiędzy uprawnionymi podmiotami a rejestrem stanu cywilnego, umożliwiające identyfikację osoby uzyskującej dane z rejestru, zakres oraz datę ich uzyskania;

2) posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne właściwe dla przetwarzania danych osobowych, w szczególności uniemożliwiające dostęp osób nieuprawnionych do przetwarzania danych osobowych i wykorzystanie danych niezgodnie z celem ich uzyskania;

3) uzyskanie danych tą drogą jest uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych zadań albo prowadzonej działalności.
 
3. W sprawach o udostępnianie danych podmiotom, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw informatyzacji, w drodze decyzji administracyjnej, wyraża zgodę na udostępnianie danych, odmawia wyrażenia zgody na ich udostępnianie, jeżeli nie zostały spełnione warunki określone w ust. 2, albo cofa zgodę na ich udostępnianie, jeżeli warunki te przestały być spełniane.
Artykuł 1 ...4 5 5a 6 7 ...149

Przejdź do artykułu