Drukuj

Art. 22 KM


Kodeks morski
Artykuł 22.

Ilekroć w przepisach niniejszego działu mówi się o stałym rejestrze statku, rozumie się przez to rejestr prowadzony w państwie, do którego przynależność została zawieszona, w którym wpisany jest właściciel statku oraz prawa zastawu i ograniczenia w rozporządzaniu statkiem.

Artykuł 1 ...20 21 22 23 24 ...360

Przejdź do artykułu