Drukuj

Art. 157 KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 157.

§ 1. Właściwy do stwierdzenia nieważności decyzji w przypadkach wymienionych w art. 156 jest organ wyższego stopnia, a gdy decyzja wydana została przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze – ten organ.

§ 2. Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu.

§ 3. (uchylony)

Artykuł 1 ...155a 156 157 158 159 ...269

Przejdź do artykułu