Drukuj

Art. 239 KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 239.

§ 1. W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego.

§ 2. (uchylony)

Artykuł 1 ...237 238 239 240 241 ...269

Przejdź do artykułu