Drukuj

Art. 41 KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 41.

§ 1. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego.

§ 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Artykuł 1 ...39‑2 40 41 42 43 ...269

Przejdź do artykułu