Drukuj

Art. 8 KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 8.

§ 1. Organy administracji publicznej prowadzą postępowanie w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej, kierując się zasadami proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania.

§ 2. Organy administracji publicznej bez uzasadnionej przyczyny nie odstępują od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym stanie faktycznym i prawnym.

Artykuł 1 ...7a 7b 8 9 10 ...269

Przejdź do artykułu