Drukuj

Art. 7b KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 7b.

W toku postępowania organy administracji publicznej współdziałają ze sobą w zakresie niezbędnym do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego i prawnego sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli oraz sprawność postępowania, przy pomocy środków adekwatnych do charakteru, okoliczności i stopnia złożoności sprawy.

Artykuł 1 ...7 7a 7b 8 9 ...269

Przejdź do artykułu