Drukuj

Art. 96k KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 96k.

Mediator prowadzi mediację, dążąc do polubownego rozwiązania sporu, w tym przez wspieranie uczestników mediacji w formułowaniu przez nich propozycji ugodowych.

Artykuł 1 ...96i 96j 96k 96l 96m ...269

Przejdź do artykułu