Drukuj

Art. 1142-6 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 1142-6.

§ 1. Na postanowienie sądu pierwszej instancji w przedmiocie wydania, sprostowania, zmiany lub uchylenia albo zawieszenia skutków europejskiego poświadczenia spadkowego przysługuje zażalenie.

§ 2. Na postanowienie sądu drugiej instancji wydane w wyniku rozpoznania zażalenia skarga kasacyjna nie przysługuje.

§ 3. W postępowaniach dotyczących europejskiego poświadczenia spadkowego skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia nie przysługuje.

Artykuł 1 ...1142‑4 1142‑5 1142‑6 1142‑7 1143 ...1217

Przejdź do artykułu