Drukuj

Art. 1157 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 1157.

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu polubownego spory o prawa majątkowe lub spory o prawa niemajątkowe – mogące być przedmiotem ugody sądowej, z wyjątkiem spraw o alimenty.

Artykuł 1 ...1155 1156 1157 1158 1159 ...1217

Przejdź do artykułu