Drukuj

Art. 598-19 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 598-19.

§ 1. Do wniosku o wszczęcie postępowania uregulowanego w niniejszym oddziale należy dołączyć odpis wykonalnego orzeczenia albo wykonalnej ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem.

§ 2. Jeżeli postępowanie ma się toczyć na podstawie orzeczenia sądu albo innego organu państwa obcego albo ugody zawartej przed sądem lub innym organem państwa obcego lub przez niego zatwierdzonej, niezbędne jest stwierdzenie wykonalności tego orzeczenia albo ugody. Przepisy art. 1150–1151-2, 1151-4 i 1152 stosuje się odpowiednio.

Artykuł 1 ...598‑17 598‑18 598‑19 598‑20 598‑21 ...1217

Przejdź do artykułu