Drukuj

Art. 185d KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 185d.

§ 1. Przesłuchania w trybie określonym w art. 185a185c przeprowadza się w odpowiednio przystosowanych pomieszczeniach w siedzibie sądu lub poza jego siedzibą.

§ 2. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób przygotowania przesłuchania w trybie, o którym mowa w § 1, oraz warunki, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia przeznaczone do przeprowadzania takich przesłuchań, w tym ich wyposażenie techniczne, mając na względzie konieczność zapewnienia swobody wypowiedzi i poczucia bezpieczeństwa osób przesłuchiwanych.

Artykuł 1 ...185b 185c 185d 186 187 ...674‑682

Przejdź do artykułu