Drukuj

Art. 297 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 297.

§ 1. Celem postępowania przygotowawczego jest:

1) ustalenie, czy został popełniony czyn zabroniony i czy stanowi on przestępstwo;

2) wykrycie i w razie potrzeby ujęcie sprawcy;

3) zebranie danych stosownie do art. 213 i 214;

4) wyjaśnienie okoliczności sprawy, w tym ustalenie osób pokrzywdzonych i rozmiarów szkody;

5) zebranie, zabezpieczenie i w niezbędnym zakresie utrwalenie dowodów dla sądu.

§ 2. (uchylony)

Artykuł 1 ...295 296 297 298 299 ...674‑682

Przejdź do artykułu