Drukuj

Art. 325d KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 325d.

Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z właściwymi ministrami określi, w drodze rozporządzenia, organy uprawnione obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organy uprawnione do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach, w których prowadzono dochodzenie, jak również zakres spraw zleconych tym organom, mając na uwadze określony przez ustawę zakres kompetencji tych organów.

Artykuł 1 ...325b 325c 325d 325e 325f ...674‑682

Przejdź do artykułu