Drukuj

Art. 367 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 367.

§ 1. Przewodniczący umożliwia stronom wypowiedzenie się co do każdej kwestii podlegającej rozstrzygnięciu.

§ 2. Jeżeli w jakiejkolwiek kwestii jedna ze stron zabiera głos, prawo głosu przysługuje również wszystkim innym stronom. Obrońcy oskarżonego i oskarżonemu przysługuje głos ostatni.

Artykuł 1 ...365 366 367 367a 368 ...674‑682

Przejdź do artykułu