Drukuj

Art. 518 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 518.

Jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej, do postępowania w trybie kasacji stosuje się odpowiednio przepisy działu IX.

Artykuł 1 ...517i 517j 518 519 520 ...674‑682

Przejdź do artykułu