Drukuj

Art. 519 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 519.

Od prawomocnego wyroku sądu odwoławczego kończącego postępowanie oraz od prawomocnego postanowienia sądu odwoławczego o umorzeniu postępowania i zastosowaniu środka zabezpieczającego określonego w art. 93a Kodeksu karnego może być wniesiona kasacja. Przepisu art. 425 § 2 zdanie trzecie nie stosuje się.

Artykuł 1 ...517j 518 519 520 521 ...674‑682

Przejdź do artykułu