Drukuj

Art. 528 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 528.

§ 1. Środek odwoławczy nie przysługuje na odmowę:

1) zwolnienia od uiszczenia opłaty, o której mowa w art. 527 § 1;

2) wyznaczenia adwokata lub radcy prawnego w celu sporządzenia kasacji;

3) przywrócenia terminu, o którym mowa w art. 524 § 1 zdanie pierwsze.

§ 2. Przepis art. 447 § 4 stosuje się odpowiednio.

Artykuł 1 ...526 527 528 529 530 ...674‑682

Przejdź do artykułu