Drukuj

Art. 580 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 580.

§ 1. Przepisów art. 578 i 579 nie stosuje się, gdy państwo wysyłające zrzeknie się w sposób wyraźny immunitetu w stosunku do osoby wymienionej w tych przepisach.

§ 2. W stosunku do funkcjonariuszy organizacji międzynarodowych korzystających z immunitetu o zrzeczeniu, o którym mowa w § 1, rozstrzyga właściwa organizacja międzynarodowa.

Artykuł 1 ...578 579 580 581 582 ...674‑682

Przejdź do artykułu