Drukuj

Art. 589zp KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 589zp.

§ 1. Dowody uzyskane w związku z wykonaniem END są niezwłocznie przekazywane państwu wydania orzeczenia. W przypadku określonym w art. 589zo § 1 mogą być one przekazywane, na wniosek państwa wydania orzeczenia, przedstawicielowi organu wydającego END.

§ 2. Przekazując dowody uzyskane w związku z wykonaniem END, sąd lub prokurator może, po konsultacjach z organem wydającym END, zastrzec ich zwrot.

Artykuł 1 ...589zn 589zo 589zp 589zq 589zr ...674‑682

Przejdź do artykułu