Drukuj

Art. 589zr KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 589zr.

§ 1. Koszty związane z wykonaniem END ponosi Skarb Państwa. W uzasadnionych przypadkach sąd lub prokurator może wystąpić do organu wydającego END o zwrot całości lub części przewidywanych wydatków albo o zmianę END.

§ 2. Koszty związane z czasowym wydaniem osoby pozbawionej wolności ponosi państwo wydania orzeczenia.

Artykuł 1 ...589zp 589zq 589zr 589zs 589zt ...674‑682

Przejdź do artykułu