Drukuj

Art. 607zf KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 607zf.

§ 1. W razie zmiany lub uchylenia środka zapobiegawczego albo zmiany obowiązków nałożonych na oskarżonego sąd lub prokurator niezwłocznie zawiadamia o tym właściwy sąd lub inny organ państwa wykonania orzeczenia.

§ 2. Zawiadomienie, o którym mowa w § 1, może być przekazane również przy użyciu urządzeń służących do automatycznego przesyłania danych, w sposób umożliwiający stwierdzenie autentyczności przekazanych dokumentów.

Artykuł 1 ...607zd 607ze 607zf 607zg 607zh ...674‑682

Przejdź do artykułu