Drukuj

Art. 611g KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 611g.

§ 1. Wniosek o współpracę Międzynarodowego Trybunału Karnego, zwanego dalej „Trybunałem”, w zależności od stadium postępowania wykonuje właściwy sąd lub prokurator za pośrednictwem Ministra Sprawiedliwości.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do wniosku o pomoc prawną kierowanego do Trybunału przez sąd lub prokuratora.

Artykuł 1 ...611fzd 611fze 611g 611h 611i ...674‑682

Przejdź do artykułu