Drukuj

Art. 611fzd KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 611fzd.

O treści postanowienia w przedmiocie wykonania orzeczenia przepadku, jak również o zakończeniu postępowania egzekucyjnego, powiadamia się niezwłocznie właściwy sąd lub inny organ państwa wydania orzeczenia. Powiadomienie to może być przekazane również przy użyciu urządzeń służących do automatycznego przesyłania danych, w sposób umożliwiający stwierdzenie autentyczności przekazanych dokumentów.

Artykuł 1 ...611fzb 611fzc 611fzd 611fze 611g ...674‑682

Przejdź do artykułu