Drukuj

Art. 611p KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 611p.

Jeżeli wniosek Trybunału dotyczy wydania dokumentu lub innego dowodu, udostępnionego organowi lub instytucji Rzeczypospolitej Polskiej przez inne państwo lub organizację międzynarodową z zastrzeżeniem zachowania w tajemnicy informacji zawartej w tym dokumencie lub dowodzie, wydanie może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu zgody przez udostępniającego dany dokument lub dowód.

Artykuł 1 ...611n 611o 611p 611r 611s ...674‑682

Przejdź do artykułu