Drukuj

Art. 104 KPOW


Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
Artykuł 104.

§ 1. Sąd odwoławczy uchyla na posiedzeniu zaskarżone orzeczenie, niezależnie od granic zaskarżenia, podniesionych zarzutów i wpływu uchybienia na treść orzeczenia, jeżeli:

 1. orzeczenie wydała osoba nieuprawniona do orzekania albo sędzia podlegający wyłączeniu z mocy prawa lub niezdolny do orzekania;
   
 2. sąd był nienależycie obsadzony lub orzeczenie nie zostało podpisane;
   
 3. sąd powszechny orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu wojskowego albo sąd wojskowy orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu powszechnego;

  3a) sąd niższego rzędu orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu wyższego rzędu;
   
 4. orzeczono karę lub środek karny nieznany ustawie;
   
 5. zachodzi sprzeczność w treści orzeczenia uniemożliwiająca jego wykonanie;
   
 6. obwiniony nie miał obrońcy w wypadkach określonych w art. 21 § 1 lub obrońca nie brał udziału w czynnościach, w których jego udział był obowiązkowy;
   
 7. zachodzi jedna z okoliczności wyłączających postępowanie, określonych w art. 5 § 1 pkt 4–10.
   
§ 1a. Uchylenie orzeczenia jedynie z powodów określonych w § 1 pkt 6 oraz w art. 5 § 1 pkt 4 i 5 może nastąpić tylko na korzyść obwinionego.

§ 2. (uchylony)
Artykuł 1 ...102a 103 104 105 106 ...121

Przejdź do artykułu