Drukuj

Art. 60 KPOW


Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
Artykuł 60.

§ 1. Prezes sądu, po wszczęciu postępowania, kieruje sprawę na posiedzenie, jeżeli:

 1. oskarżyciel publiczny wystąpił z wnioskiem o skazanie obwinionego bez przeprowadzania rozprawy;
   
 2. obwiniony, po wezwaniu go na rozprawę lub zawiadomieniu o jej terminie, wystąpił z wnioskiem o skazanie bez przeprowadzania rozprawy;
   
 3. zostały stwierdzone przed rozprawą okoliczności wyłączające postępowanie;
   
 4. zachodzi potrzeba wydania postanowienia o niewłaściwości sądu;
   
 5. zachodzi potrzeba umorzenia postępowania z powodu oczywistego braku podstaw obwinienia;
   
 6. w sprawie, w której wniosek o ukaranie złożył oskarżyciel posiłkowy, niezbędne jest polecenie Policji lub innemu organowi dokonania określonych czynności dowodowych;
   
 7. zachodzi możliwość wydania wyroku nakazowego;
   
 8. zachodzi potrzeba wydania innego rozstrzygnięcia przekraczającego uprawnienia prezesa.
   
§ 2. O terminie posiedzenia w wypadkach wskazanych w § 1 pkt 1, 2, 3 i 5 powiadamia się strony i ich przedstawicieli procesowych. Niestawiennictwo prawidłowo powiadomionych osób nie tamuje toku postępowania. Udział obrońcy, o którym mowa w art. 21 § 1, jest jednak obowiązkowy w posiedzeniu określonym w § 1 pkt 1 i 2.

§ 3. W wypadku wskazanym w § 1 pkt 2 prezes sądu może zarządzić rozpoznanie wniosku obwinionego na rozprawie, jeżeli przyspieszy to bieg postępowania. Wniosek ten rozpoznaje się wówczas przed rozpoczęciem przewodu sądowego.

§ 4. W dalszym postępowaniu sąd nie jest związany oceną faktyczną ani prawną przyjętą za podstawę rozstrzygnięć wydanych w trybie określonym w § 1–3.
Artykuł 1 ...58 59 60 61 62 ...121

Przejdź do artykułu