Drukuj

Art. 148 KW


Kodeks wykroczeń
Artykuł 148.

§ 1. Kto:

1) dokonuje w nienależącym do niego lesie wyrębu gałęzi, korzeni lub krzewów, niszczy je lub uszkadza albo karczuje pniaki,

2) zabiera z nienależącego do niego lasu wyrąbane gałęzie, korzenie lub krzewy albo wykarczowane pniaki,

podlega karze grzywny.
 
§ 2. Jeżeli czyn godzi w mienie osoby najbliższej, ściganie następuje na żądanie pokrzywdzonego.
 
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia można orzec nawiązkę do wysokości 500 złotych
Artykuł 1 ...147 147a 148 149 150 ...166

Przejdź do artykułu