Drukuj

Art. 33 KW


Kodeks wykroczeń
Artykuł 33.

§ 1. Organ orzekający wymierza karę według swojego uznania, w granicach przewidzianych przez ustawę za dane wykroczenie, oceniając stopień społecznej szkodliwości czynu i biorąc pod uwagę cele kary w zakresie społecznego oddziaływania oraz cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma ona osiągnąć w stosunku do ukaranego.

§ 2. Wymierzając karę, organ orzekający bierze pod uwagę w szczególności rodzaj i rozmiar szkody wyrządzonej wykroczeniem, stopień winy, pobudki, sposób działania, stosunek do pokrzywdzonego, jak również właściwości, warunki osobiste i majątkowe sprawcy, jego stosunki rodzinne, sposób życia przed popełnieniem i zachowanie się po popełnieniu wykroczenia.

§ 3. Jako okoliczności łagodzące uwzględnia się w szczególności:

 1. działanie sprawcy wykroczenia pod wpływem ciężkich warunków rodzinnych lub osobistych;
   
 2. działanie sprawcy wykroczenia pod wpływem silnego wzburzenia wywołanego krzywdzącym stosunkiem do niego lub do innych osób;
   
 3. działanie z pobudek zasługujących na uwzględnienie;
   
 4. prowadzenie przez sprawcę nienagannego życia przed popełnieniem wykroczenia i wyróżnianie się spełnianiem obowiązków, zwłaszcza w zakresie pracy;
   
 5. przyczynienie się lub staranie się sprawcy o przyczynienie się do usunięcia szkodliwych następstw swego czynu.
   
§ 4. Jako okoliczności obciążające uwzględnia się w szczególności:

 1. (uchylony)
   
 2. działanie sprawcy w celu osiągnięcia bezprawnej korzyści majątkowej;
   
 3. działanie w sposób zasługujący na szczególne potępienie;
   
 4. (uchylony)
   
 5. uprzednie ukaranie sprawcy za podobne przestępstwo lub wykroczenie;
   
 6. chuligański charakter wykroczenia;
   
 7. działanie pod wpływem alkoholu, środka odurzającego lub innej podobnie działającej substancji lub środka;
   
 8. popełnienie wykroczenia na szkodę osoby bezradnej lub osoby, której sprawca powinien okazać szczególne względy;
   
 9. popełnienie wykroczenia we współdziałaniu z małoletnim.
   
§ 5. Przepisy § 1–4 stosuje się odpowiednio do środków karnych.
Artykuł 1 ...31 32 33 34 35 ...166

Przejdź do artykułu