Drukuj

Art. 67 O bezpieczeństwie żywności i żywienia


O bezpieczeństwie żywności i żywienia
Artykuł 67.

 1. Rejestr zakładów zawiera następujące dane:
   
  1. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
    
  2. w przypadku osoby fizycznej – numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL), jeżeli numer taki został nadany;
    
  3. numer identyfikacji podatkowej (NIP);
    
  4. (uchylony);
    
  5. numer wpisu do ewidencji gospodarstw rolnych, o którym mowa w art. 64 ust. 3 pkt 3;
    
  6. określenie rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona w zakładzie, w tym rodzaju żywności, która ma być przedmiotem produkcji lub obrotu;
    
  7. termin rozpoczęcia działalności objętej wpisem do rejestru;
    
  8. informacje o przeprowadzonych urzędowych kontrolach zakładu;
    
  9. decyzje w sprawie wykreślenia z rejestru.
    
 2. Wykazy, o których mowa w art. 64 ust. 3 pkt 4, przechowywane są w aktach rejestrowych dotyczących zakładu posiadającego urządzenia dystrybucyjne.
   
 3. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzory:
   
  1. rejestru zakładów,
    
  2. wniosku o wpis zakładu do rejestru zakładów,
    
  3. wniosku o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów,
    
  4. wniosku o dokonanie zmian w rejestrze zakładów,
    
  5. wniosku o wykreślenie z rejestru zakładów,
    
  6. zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów
    

  -mając na względzie jednolite wymagania w tym zakresie obowiązujące w Unii Europejskiej.

 4. Minister właściwy do spraw zdrowia może określić, w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3, sposób prowadzenia rejestru zakładów w systemie informatycznym, z wyłączeniem danych objętych tajemnicą przedsiębiorcy, mając na względzie powszechny dostęp do danych zawartych w rejestrach oraz jednolite wymagania w tym zakresie obowiązujące w Unii Europejskiej, jeżeli zostaną ustalone.
Artykuł 1 ...65 66 67 68 69 ...128

Przejdź do artykułu