Drukuj

Art. 120 O CBA


O Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
Artykuł 120.

 1. Przełożony dyscyplinarny, jeżeli zachodzi uzasadnione przypuszczenie popełnienia przez funkcjonariusza przewinienia dyscyplinarnego:

  1. wszczyna postępowanie dyscyplinarne:

   1. z własnej inicjatywy,
     
   2. na wniosek bezpośredniego przełożonego funkcjonariusza,
     
   3. na żądanie sądu lub prokuratora;
     
  2. może wszcząć postępowanie dyscyplinarne na wniosek pokrzywdzonego.

 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c i pkt 2, zawiadamia się odpowiednio sąd lub prokuratora albo pokrzywdzonego o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego i wyniku tego postępowania, przesyłając odpis wydanego orzeczenia lub postanowienia. Materiały przekazane przez sąd, prokuratora albo pokrzywdzonego włącza się do akt postępowania dyscyplinarnego.
   
 3. Jeżeli zachodzą wątpliwości co do popełnienia przewinienia dyscyplinarnego, jego kwalifikacji prawnej albo tożsamości sprawcy, przed wszczęciem postępowania dyscyplinarnego przełożony dyscyplinarny zleca przeprowadzenie czynności wyjaśniających. Czynności te należy ukończyć w terminie 30 dni.
   
 4. Postępowanie dyscyplinarne wszczyna się z dniem wydania postanowienia o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego. Funkcjonariusza, co do którego wydano postanowienie o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego, uważa się za obwinionego.
   
 5. Postanowienie o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego zawiera:
   
 1. oznaczenie przełożonego dyscyplinarnego;
   
 2. datę wydania postanowienia;
   
 3. imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe obwinionego;
   
 4. opis przewinienia dyscyplinarnego zarzucanego obwinionemu wraz z jego kwalifikacją prawną;
   
 5. uzasadnienie faktyczne zarzucanego przewinienia dyscyplinarnego;
   
 6. oznaczenie rzecznika dyscyplinarnego prowadzącego postępowanie;
   
 7. podpis z podaniem imienia i nazwiska przełożonego dyscyplinarnego;
   
 8. pouczenie o uprawnieniach przysługujących obwinionemu w toku postępowania dyscyplinarnego.
Artykuł 1 ...118 119 120 121 122 ...216

Przejdź do artykułu