Drukuj

Art. 121 O CBA


O Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
Artykuł 121.

1. Postępowania dyscyplinarnego nie wszczyna się, a wszczęte umarza:
 

 1. jeżeli czynności wyjaśniające nie potwierdziły zaistnienia przewinienia dyscyplinarnego;
   
 2. po upływie terminów określonych w art. 111 ust. 2 i 3;
   
 3. w przypadku śmierci funkcjonariusza;
   
 4. jeżeli w tej samej sprawie zapadło prawomocne orzeczenie dyscyplinarne lub toczy się postępowanie dyscyplinarne.
   

2. Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego oraz orzeczenie o umorzeniu postępowania dyscyplinarnego doręcza się pokrzywdzonemu, jeżeli złożył on wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. Na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego oraz na orzeczenie o umorzeniu tego postępowania pokrzywdzony może wnieść odpowiednio zażalenie lub odwołanie do Szefa CBA, w terminie 7 dni od dnia ich doręczenia.

Artykuł 1 ...119 120 121 122 123 ...216

Przejdź do artykułu