Drukuj

Art. 129 O CBA


O Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
Artykuł 129.

 1. Na podstawie oceny zebranego w postępowaniu dyscyplinarnym materiału dowodowego przełożony dyscyplinarny wydaje orzeczenie o:
   
  1. uniewinnieniu albo
    
  2. odstąpieniu od ukarania, albo
    
  3. ukaraniu, albo
    
  4. umorzeniu postępowania. 

 2. Orzeczenie powinno zawierać:
   
  1. oznaczenie przełożonego dyscyplinarnego;
    
  2. datę wydania orzeczenia;
    
  3. imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe obwinionego;
    
  4. opis przewinienia dyscyplinarnego zarzucanego obwinionemu wraz z kwalifikacją prawną;
    
  5. rozstrzygnięcie o uniewinnieniu, stwierdzeniu winy i odstąpieniu od ukarania lub wymierzeniu kary dyscyplinarnej albo umorzeniu postępowania dyscyplinarnego;
    
  6. uzasadnienie faktyczne i prawne orzeczenia;
    
  7. pouczenie o prawie, terminie i trybie wniesienia odwołania;
    
  8. podpis, z podaniem imienia i nazwiska przełożonego dyscyplinarnego, oraz pieczęć jednostki organizacyjnej CBA.
    
 3. Przełożony dyscyplinarny uchyla postanowienie, o którym mowa w art. 128 ust. 7, oraz przekazuje akta sprawy rzecznikowi dyscyplinarnemu do uzupełnienia, w przypadku stwierdzenia, że nie zostały wyjaśnione wszystkie okoliczności sprawy.
   
 4. Przełożony dyscyplinarny umarza postępowanie dyscyplinarne w przypadkach, o których mowa w art. 121 ust. 1, albo gdy stało się ono bezprzedmiotowe z innej przyczyny.
   
 5. Przełożony dyscyplinarny może odstąpić od ukarania, jeżeli stopień winy lub stopień szkodliwości przewinienia dyscyplinarnego dla służby nie jest znaczny, a właściwości i warunki osobiste funkcjonariusza oraz dotychczasowy przebieg służby uzasadniają przypuszczenie, że pomimo odstąpienia od ukarania będzie on przestrzegał dyscypliny służbowej oraz zasad etyki zawodowej.
   
 6. Orzeczenie, o którym mowa w ust. 1, wraz z uzasadnieniem sporządza się na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia wydania postanowienia o zakończeniu czynności dowodowych.
   
 7. Orzeczenie, o którym mowa w ust. 1, doręcza się niezwłocznie obwinionemu.
   
 8. Jeżeli przełożony dyscyplinarny uzna, że należy wymierzyć karę dyscyplinarną, do której wymierzenia nie jest uprawniony, wniosek w tej sprawie wraz z aktami postępowania dyscyplinarnego przesyła Szefowi CBA.
   
 9. W przypadku zamiaru wymierzenia kary wydalenia ze służby w CBA, Szef CBA, przed wydaniem orzeczenia dyscyplinarnego, wzywa obwinionego w celu wysłuchania go. W wysłuchaniu uczestniczy rzecznik dyscyplinarny. Obwinionemu doręcza się sprawozdanie w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nim przed wysłuchaniem.
   
 10. Przepisu ust. 9 nie stosuje się w przypadku:
   
 1. tymczasowego aresztowania obwinionego;
   
 2. odmowy obwinionego stawienia się lub nieusprawiedliwionej nieobecności;
   
 3. zaistnienia innej przeszkody uniemożliwiającej obwinionemu stawienie się w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia o zakończeniu czynności dowodowych.
Artykuł 1 ...127 128 129 130 131 ...216

Przejdź do artykułu