Drukuj

Art. 132 O CBA


O Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
Artykuł 132.

 1. Szef CBA, w terminie 7 dni od dnia wniesienia odwołania może powołać komisję do zbadania zaskarżonego orzeczenia, zwaną dalej „komisją”.

 2. Komisja składa się z trzech funkcjonariuszy w służbie stałej.
   
 3. Przepisy art. 122 ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio do członków komisji.
   
 4. Komisja może wysłuchać rzecznika dyscyplinarnego, obwinionego lub jego obrońcę.
   
 5. Niestawiennictwo prawidłowo zawiadomionych: rzecznika dyscyplinarnego, obwinionego lub jego obrońcy nie wstrzymuje rozpoznawania sprawy.
   
 6. Komisja może wystąpić do wyższego przełożonego dyscyplinarnego o uzupełnienie materiału dowodowego w trybie art. 131 ust. 1.
Artykuł 1 ...130 131 132 133 134 ...216

Przejdź do artykułu