Drukuj

Art. 134 O CBA


O Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
Artykuł 134.

 1. Orzeczenie lub postanowienie staje się prawomocne:

  1. z upływem terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia, jeżeli go nie wniesiono;
    
  2. w dniu wydania przez organ odwoławczy orzeczenia lub postanowienia kończącego postępowanie.
    
 2. Przełożony dyscyplinarny, po uprawomocnieniu się orzeczenia lub postanowienia, niezwłocznie wykonuje orzeczoną karę.
   
 3. Przełożony właściwy w sprawach osobowych po uprawomocnieniu się orzeczenia niezwłocznie wykonuje karę ostrzeżenia o niepełnej przydatności do służby na zajmowanym stanowisku.
   
 4. Przełożony, o którym mowa w ust. 3, po uprawomocnieniu się orzeczenia niezwłocznie wykonuje karę: wyznaczenia na niższe stanowisko służbowe, wydalenia ze służby przez wydanie decyzji odpowiednio o: zwolnieniu lub odwołaniu ukaranego z dotychczas zajmowanego stanowiska służbowego i mianowaniu go na niższe stanowisko służbowe albo zwolnieniu ukaranego funkcjonariusza ze służby.
   
 5. Prawomocne orzeczenie o odstąpieniu od ukarania albo o ukaraniu oraz prawomocne postanowienie o odstąpieniu od wszczęcia postępowania dyscyplinarnego włącza się do akt osobowych funkcjonariusza.
Artykuł 1 ...132 133 134 135 136 ...216

Przejdź do artykułu