Drukuj

Art. 136 O CBA


O Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
Artykuł 136.

 1. Zatarcie kary dyscyplinarnej oznacza uznanie kary za niebyłą.

 2. Kary dyscyplinarne podlegają zatarciu po upływie:

  1. 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia kary nagany;
    
  2. 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia kary ostrzeżenia o niepełnej przydatności do służby na zajmowanym stanowisku;
    
  3. 18 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia kary wyznaczenia na niższe stanowisko służbowe.
    
 3. W przypadku nienagannej służby, stwierdzonej w opinii służbowej, przełożony dyscyplinarny może zatrzeć karę dyscyplinarną przed upływem terminu określonego w ust. 2, jednak nie wcześniej niż przed upływem:

  1. 3 miesięcy od dnia orzeczenia kary nagany;
    
  2. 6 miesięcy od dnia orzeczenia kary ostrzeżenia o niepełnej przydatności do służby na zajmowanym stanowisku;
    
  3. 12 miesięcy od dnia orzeczenia kary wyznaczenia na niższe stanowisko służbowe.
    
 4. Za wykazanie męstwa lub odwagi oraz znaczące wyniki w służbie przełożony dyscyplinarny może w każdym czasie zatrzeć karę dyscyplinarną.
   
 5. Jeżeli funkcjonariusz zostanie ponownie ukarany przed zatarciem kary dyscyplinarnej, okres wymagany do zatarcia nieodbytej kary biegnie na nowo od dnia orzeczenia nowej kary.
   
 6. W przypadku jednoczesnego wykonywania więcej niż jednej kary dyscyplinarnej zatarcie kar następuje z upływem terminu przewidzianego dla kary surowszej.
   
 7. Zatarcie kary dyscyplinarnej powoduje usunięcie z akt osobowych funkcjonariusza orzeczenia o ukaraniu. Orzeczenie o odstąpieniu od ukarania usuwa się z akt osobowych po upływie 6 miesięcy od dnia jego uprawomocnienia się, przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
Artykuł 1 ...134 135 136 137 138 ...216

Przejdź do artykułu