Drukuj

Art. 61 O CBA


O Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
Artykuł 61.

 1. Funkcjonariusza przenosi się na niższe stanowisko służbowe w przypadku wymierzenia kary dyscyplinarnej wyznaczenia na niższe stanowisko służbowe.

 2. Funkcjonariusza można przenieść na niższe stanowisko służbowe w przypadku:

  1. orzeczenia przez właściwą komisję lekarską trwałej niezdolności do pełnienia służby na zajmowanym stanowisku służbowym, jeżeli nie ma możliwości mianowania go na stanowisko równorzędne;
    
  2. nieprzydatności na zajmowanym stanowisku służbowym, stwierdzonej w opinii służbowej w okresie służby przygotowawczej;
    
  3. niewywiązywania się z obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku służbowym, stwierdzonego w okresie służby stałej w dwóch kolejnych opiniach służbowych;
    
  4. likwidacji zajmowanego stanowiska służbowego, gdy nie ma możliwości mianowania go na równorzędne stanowisko służbowe.
    
 3. Funkcjonariusza można przenieść na niższe stanowisko służbowe również na jego pisemną prośbę.
   
 4. Funkcjonariusz, który nie wyraził zgody na przeniesienie na niższe stanowisko służbowe z przyczyn określonych w ust. 2, może być zwolniony ze służby.
Artykuł 1 ...59 60 61 62 63 ...216

Przejdź do artykułu