Drukuj

Art. 109 O ochronie danych osobowych


O ochronie danych osobowych
Artykuł 109.

 W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 155, z późn. zm.7)) w art. 17 w pkt 44 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 45 w brzmieniu:

„45) o roszczenia wynikające z naruszenia praw przysługujących na mocy przepisów o ochronie danych osobo wych.”.

Artykuł 1 ...107 108 109 110 111 ...176

Przejdź do artykułu