Drukuj

Art. 110 O ochronie danych osobowych


O ochronie danych osobowych
Artykuł 110.

W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201, 1475, 1954 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 138 i 398) wprowadza się następujące zmiany:

  1. użyte w art. 2 w § 1 w pkt 12 i w art. 20 w § 2 w różnym przypadku wyrazy „Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych”;
     
  2. w art. 18i § 12 otrzymuje brzmienie:
     
„§ 12. Postępowanie w sprawie sprzeciwu nie wyłącza odpowiedzialności za naruszenie obowiązków wynikają- cych z przepisów o ochronie danych osobowych.”.


Artykuł 1 ...108 109 110 111 112 ...176

Przejdź do artykułu