Drukuj

Art. 115 O ochronie danych osobowych


O ochronie danych osobowych
Artykuł 115.

W ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2017 r. poz. 524) wprowadza się następujące zmiany:

  1. użyte w art. 4 w ust. 1 i 2 wyrazy „Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych” zastępuje się wyrazami

    „Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych”;
     
  2. w art. 29 w ust. 1 w pkt 2 lit. i otrzymuje brzmienie:
     
„i) przetwarzania danych osobowych, z wyjątkiem danych ujawniających poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, jak również danych genetycznych, o nałogach, o seksualności lub o orientacji seksualnej.”.
Artykuł 1 ...113 114 115 116 117 ...176

Przejdź do artykułu