Drukuj

Art. 17 O ochronie danych osobowych


O ochronie danych osobowych
Artykuł 17.

1. Wniosek o certyfikację zawiera co najmniej:

 1. nazwę podmiotu ubiegającego się o certyfikację albo jego imię i nazwisko oraz wskazanie adresu jego siedziby, adresu miejsca prowadzenia działalności gospodarczej albo adresu zamieszkania;
   
 2. informacje potwierdzające spełnianie kryteriów certyfikacji;
   
 3. wskazanie zakresu wnioskowanej certyfikacji.
   
 1. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów certyfikacji albo ich kopie oraz, w przypadku certyfikacji dokonywanej przez Prezesa Urzędu, dowód wniesienia opłaty, o której mowa w art. 26.
   
 2. Wniosek składa się pisemnie w postaci papierowej opatrzonej własnoręcznym podpisem albo w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wniosek składany do Prezesa Urzędu w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
   
Artykuł 1 ...15 16 17 18 19 ...176

Przejdź do artykułu