Drukuj

Art. 40 O ochronie danych osobowych


O ochronie danych osobowych
Artykuł 40.

1. Wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie Prezesa Urzędu do odpowiedzialności karnej w sprawie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego składa się za pośrednictwem Prokuratora Generalnego.

 1. Wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie Prezesa Urzędu do odpowiedzialności karnej w sprawie o przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego składa oskarżyciel prywatny, po wniesieniu oskarżenia do sądu.
   
 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, sporządza i podpisuje adwokat lub radca prawny, z wyjątkiem wniosków składanych w swoich sprawach przez sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy oraz profesorów i doktorów habilitowanych nauk prawnych.
   
 3. Wnioski, o których mowa w ust. 1 i 2, zawierają:
   
 1. oznaczenie wnioskodawcy oraz pełnomocnika, o ile został ustanowiony;
   
 2. imię i nazwisko oraz datę i miejsce urodzenia Prezesa Urzędu;
   
 3. wskazanie podstawy prawnej wniosku;
   
 4. dokładne określenie czynu, którego dotyczy wniosek, ze wskazaniem czasu, miejsca, sposobu i okoliczności jego popełnienia oraz skutków, a zwłaszcza charakteru powstałej szkody;
   
 5. uzasadnienie.
   
Artykuł 1 ...38 39 40 41 42 ...176

Przejdź do artykułu