Drukuj

Art. 42 O ochronie danych osobowych


O ochronie danych osobowych
Artykuł 42.

1. Zakaz zatrzymania, o którym mowa w art. 38 ust. 4, obejmuje wszelkie formy pozbawienia lub ograniczenia wolności osobistej Prezesa Urzędu przez organy uprawnione do stosowania środków przymusu.

 1. Wniosek o wyrażenie zgody na zatrzymanie lub aresztowanie Prezesa Urzędu składa się za pośrednictwem Prokuratora Generalnego.
   
 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:

  1. oznaczenie wnioskodawcy;
    
  2. imię i nazwisko oraz datę i miejsce urodzenia Prezesa Urzędu;
    
  3. dokładne określenie czynu oraz jego kwalifikację prawną;
    
  4. podstawę prawną zastosowania określonego środka;
    
  5. uzasadnienie, wskazujące w szczególności na konieczność zastosowania określonego środka.
    
 3. Do postępowania z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, przepisy art. 41 ust. 1–8 stosuje się odpowiednio.
   
 4. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża zgodę na zatrzymanie lub aresztowanie Prezesa Urzędu w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością ustawowej liczby posłów. Nieuzyskanie wymaganej większości głosów oznacza podjęcie uchwały o niewyrażeniu zgody na zatrzymanie lub aresztowanie Prezesa Urzędu.
   
 5. Wymóg uzyskania zgody Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej nie dotyczy wykonania kary pozbawienia wolności orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu.
   
Artykuł 1 ...40 41 42 43 44 ...176

Przejdź do artykułu