Drukuj

Art. 7 O ochronie danych osobowych


O ochronie danych osobowych
Artykuł 7.

1. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do postępowań administracyjnych przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zwanym dalej „Prezesem Urzędu”, o których mowa w rozdziałach 4–7 i 11, stosuje się ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

  1. Postępowanie przed Prezesem Urzędu jest postępowaniem jednoinstancyjnym.
     
  2. Do postanowień wydanych w postępowaniach, o których mowa w ust. 1, na które zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. − Kodeks postępowania administracyjnego służy zażalenie, przepisów o zażaleniu nie stosuje się.
     
  3. Na postanowienia, o których mowa w ust. 3, służy skarga do sądu administracyjnego.
     
Artykuł 1 ...5 6 7 8 9 ...176

Przejdź do artykułu