Drukuj

Art. 3 O wojewodzie i administracji rządowej w województwie


O wojewodzie i administracji rządowej w województwie
Artykuł 3.

 1. Wojewoda jest:

  1. przedstawicielem Rady Ministrów w województwie;
    
  2. zwierzchnikiem rządowej administracji zespolonej w województwie;
    
  3. organem rządowej administracji zespolonej w województwie;
    
  4. organem nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego i ich związków pod względem legalności, z zastrzeżeniem ust. 2;
    
  5. organem administracji rządowej w województwie, do którego właściwości należą wszystkie sprawy z zakresu administracji rządowej w województwie niezastrzeżone w odrębnych ustawach do właściwości innych organów tej administracji;
    
  6. reprezentantem Skarbu Państwa, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach;
    
  7. organem wyższego stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).

 2. Wojewoda kontroluje pod względem legalności, gospodarności i rzetelności wykonywanie przez organy samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez nie na podstawie ustawy lub porozumienia z organami administracji rządowej.

 3. Zadania i kompetencje wojewody w stanach nadzwyczajnych określają odrębne ustawy.
Artykuł 1 2 3 4 5 ...83

Przejdź do artykułu