Drukuj

Art. 56 O wojewodzie i administracji rządowej w województwie


O wojewodzie i administracji rządowej w województwie
Artykuł 56.

1. Organami niezespolonej administracji rządowej są terenowe organy administracji rządowej podporządkowane właściwemu ministrowi lub centralnemu organowi administracji rządowej oraz kierownicy państwowych osób prawnych i kierownicy innych państwowych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w województwie:

 1. szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowi komendanci uzupełnień;
   
 2. dyrektorzy izb celnych i naczelnicy urzędów celnych;
   
 3. dyrektorzy izb skarbowych, naczelnicy urzędów skarbowych, dyrektorzy urzędów kontroli skarbowej;
   
 4. dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych i dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego;
   
 5. dyrektorzy okręgowych urzędów miar i naczelnicy obwodowych urzędów miar;
   
 6. dyrektorzy okręgowych urzędów probierczych;
   
 7. dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej;
   
 8. dyrektorzy urzędów morskich;
   
 9. dyrektorzy urzędów statystycznych;
   
 10. dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej;
   
 11. graniczni i powiatowi lekarze weterynarii;
   
 12. komendanci oddziałów Straży Granicznej, komendanci placówek i dywizjonów Straży Granicznej;
   
 13. okręgowi inspektorzy rybołówstwa morskiego;
   
 14. państwowi graniczni inspektorzy sanitarni;
   
 15. regionalni dyrektorzy ochrony środowiska.

2. Powoływanie i odwoływanie organów niezespolonej administracji rządowej następuje na podstawie odrębnych ustaw.
Artykuł 1 ...54 55 56 57 58 ...83

Przejdź do artykułu