Drukuj

Art. 6 O wojewodzie i administracji rządowej w województwie


O wojewodzie i administracji rządowej w województwie
Artykuł 6.

1. Wojewodę powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

2. Na stanowisko wojewody może być powołana osoba, która:

 1. posiada obywatelstwo polskie;
   
 2. posiada tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny;
   
 3. posiada 3-letni staż pracy w zakresie kierowania zespołami ludzkimi;
   
 4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
   
 5. korzysta z pełni praw publicznych;
   
 6. cieszy się nieposzlakowaną opinią.
   
Artykuł 1 ...4 5 6 7 8 ...83

Przejdź do artykułu