Drukuj

Art. 65 O wojewodzie i administracji rządowej w województwie


O wojewodzie i administracji rządowej w województwie
Artykuł 65.

W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027, z późn. zm.) w art. 6a po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego powołuje i odwołuje wojewoda, za zgodą Głównego Geodety Kraju.”.

Artykuł 1 ...63 64 65 66 67 ...83

Przejdź do artykułu