Drukuj

Art. 66 O wojewodzie i administracji rządowej w województwie


O wojewodzie i administracji rządowej w województwie
Artykuł 66.

W ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287, z późn. zm.) w art. 5:
 

  1. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    „2. Wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska powołuje i odwołuje wojewoda, za zgodą Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.”;
     
  2. uchyla się ust. 2a.
Artykuł 1 ...64 65 66 67 68 ...83

Przejdź do artykułu